HYVINVOINTI TEHDÄÄN LÄHELLÄ

Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset peruspalvelut on järjestettävä lähipalveluina,
yksilön tarpeet huomioiden. Palveluihin on päästävä nopeammin.

1. PERHEET ETUSIJALLE
Haluamme tarjota perheille vaihtoehtoja. Päätökset pikkulasten hoitopaikasta on saatava tehdä keittiöpöydän äärellä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen rinnalla korostamme lasten kotihoidon mahdollistamista esiopetusikään saakka. Lastenneuvoloissa huomioitava myös perheiden jaksaminen.

2. KUNTATALOUS KUNTOON
Haluamme vahvistaa kuntataloutta ja kuntien toimintaedellytyksiä. Vain taloudellisesti
kestävät kunnat kykenevät turvaamaan laadukkaat lähipalvelut. Kuntien moninaisuus tulee
huomioida valtionosuusuudistuksessa.

3. YHDENVERTAINEN KOULUTUS
Kuntien velvollisuus on järjestää jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas ja yhdenvertainen
peruskoulutus ja tarjota kaikille hyvät valmiudet jatko-opintoihin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa.

4. POTILAAN PÄÄSTÄVÄ HOITOON
Perusterveydenhoitoon on saatava lisäresursseja. Sosiaali- ja terveydenhoidossa tarjottava oikeanlainen ja oikea-aikainen hoito yhden luukun periaatteella sekä saumattomat hoitoketjut. Terveyskeskuksiin tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, joihin nuorten on päästävä jonottava.

5. VANHUKSILLA EI OLE AIKAA ODOTTAA
Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisesta
henkilöstömitoituksesta vanhuspalveluissa.

6. KILPAILUKYKYÄ TURVALLISUUDESTA
Perheitä tukeva toiminta vähentää nuoriin kohdistuvaa väkivallan uhkaa ja edistää turvallisuutta. Kunnan tarjottava mielekästä vapaa-ajantoimintaa kuten urheilua, jolla kohennetaan
kuntalaisten elämänlaatua ja turvallisuutta. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä.

7. KUNTIEN YRITETTÄVÄ ENEMMÄN
Kuntien on vahvistettava yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Paikkakunnan yrityksille on luotava
kasvun edellytyksiä. Vahva elinkeinoelämä tukee kuntataloutta.

8. KAAVOITETAAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI
Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisä ja puhdas ympäristö. Kannustamme
asukkaita ottamaan vastuuta oman kuntansa viihtyvyydestä.

9. KUNTAUUDISTUS VAPAAEHTOISTA TIETÄ
Kuntarakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on oltava hallinnon keventyminen ja
varojen siirtyminen peruspalveluiden käyttöön.
Kuntauudistuksessa haluamme edetä vapaaehtoista tietä kuntia kuunnellen.