Perhearvot - Aktivismia.

Kristillisdemokraattien perhepoliitiikka nousee tarpeesta toimia perheiden- ja lasten hyväksi. Sen juuret ulottuvat syvälle kristilliseen arvomaailmaan, mutta oksat ja lehdet ovat tässä päivässä, arkitodellisuudessa ja erilaisten nykyperheiden keskellä. Työmme kantavina teemoina ovat perhearvojen korostaminen, perheiden perustamisen helpottaminen sekä perheiden tukeminen ja auttaminen niiden arkipäivän haasteissa.

Yhteiskuntamme rakentuu perheiden varaan; perheet ovat joko sen tukeva tai horjuva perusta. Hyvinvoinnin lähtökohtana on, että perheissä voidaan hyvin. Muuttuvassa yhteiskunnassamme kristilliset arvot antavat vahvan perustan perhepolitiikalle.

Mielestämme tärkeimmät ja kiireellisimmät korjaustarpeet perhepolitiikan alueella ovat seuraavat:

Syntyvyyden lisäämiseksi ja lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamiseksi sidotaan lapsilisät elinkustannusindeksiin ja korotetaan lapsilisän sisaruskorotusta. Lisätään lapsikorotus opintotukeen ja nostetaan perheellisen opiskelijan ansiotulorajaa. Korotetaan ja laajennetaan kotihoidon tukea. Toteutetaan lapsiperheen vanhemman ansiotulovähennys. Tuetaan vanhempien työllistymistä.

Perheen ja työelämän yhteensovittamiseksi parannetaan osa-aikatyön ja etätyön tekemisen edellytyksiä sekä työajan joustojen mahdollisuuksia. Joustavoitetaan vanhempainvapaajärjestelmää ja toteutetaan vanhemmuuden kustannusten tasaus pikaisesti.

Avioerojen ja niiden aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi autetaan perheitä varhaisessa vaiheessa ennen kriisin puhkeamista, lisätään perheasiain sovittelupalveluja ja palautetaan sovittelu avioeron ehdoksi silloin, kun avioparilla on yhteisiä alaikäisiä lapsia. Lapsille, jotka asuvat erossa vanhemmastaan, turvataan edellytykset mahdollisimman säännölliseen yhteydenpitoon.

Yksinhuoltajien arjen helpottamiseksi parannetaan taloudellista asemaa ottamalla käyttöön lapsiperheiden ansiotulovähennys ja kunnallisverotuksen lapsivähennys sekä nostamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lisätään mahdollisuuksia saada tukea vanhemmuuteen. Tehostetaan yksinhuoltajien työllistämistoimia.

Lasten kokonaisvaltaista terveyttä edistetään parantamalla neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon resursseja, lisäämällä ehkäisevää työtä sekä ns. Varhaista puuttumista. Lisätään päihdevalistusta, terveyskasvatusta ja liikuntaa kouluissa.

Päihteistä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi tehostetaan nuorten päihteiden käyttäjien ja päihdeäitien hoitoonohjausta, mahdollistetaan heidän kohdallaan myös tahdosta riippumaton hoito ja autetaan päihdeongelmaisia perheitä nopeuttamalla perheellisten päihdevieroitukseen pääsyä.

Lastensuojelussa korostetaan perhekeskeisyyttä. Sijoitusratkaisuissa pyritään lisäämään perhehoitoa mm. antamalla sijaisvanhemmille oikeus tukeen, vanhempainrahaan ja kotihoidontukeen.

Katso ajankohtaista: www.perhearvot.net


Perhepoliittinen ohjelma 2011
Tavoiteohjelma 2011-2015 (pdf)
Yleisohjelmaan