Työ on paras kotouttaja

Erilaisuus on rikkautta

Onnistuneen maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana on, että maahanmuutto on hallittua ja kotoutuminen on hoidettu hyvin. Se edellyttää päättäjiltä ja viranomaisilta oikeita toimia, mutta myös kantasuomalaisten kotoutumista monikulttuuristuvaan Suomeen. Maahanmuutossa tulee ottaa huomioon Suomen tarpeet ja samalla vastata inhimilliseen hätään.

Kristillisdemokraatit haastavat suomalaiset kasvamaan muualta muuttaneiden ihmisten hyväksymisessä luopumatta omien perinteidemme ja arvojemme kunnioittamisesta. Maamme kulttuuri ja arvot perustuvat eurooppalaiseen traditioon kristilliselle etiikalle ja tästä on pidettävä kiinni alkaen kotien, päiväkotien ja koulujen kasvatustyöstä. Omien juurien tunteminen ja arvostaminen antavat vakaan pohjan, jolta voi turvallisesti kohdata muualta muuttaneita.

Tulevina vuosina tarvitsemme maahanmuuttajia työvoimana, kun väestömme vanhenee ja työelämään tulevien määrä supistuu. Maahanmuuttajat tuovat mukanaan monipuolista inhimillistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa kielitaito mukaan lukien. Näitä tietoja ja taitoja on käytettävä määrätietoisesti yhteiseksi hyväksi.

Kristillisdemokraattien tavoitteet:

1) Kotouttaminen hoidetaan hyvin kannustaen työllistymiseen. Kunnan on laadittava kotouttamisohjelma yhteistyössä maahanmuuttajien, kansalaisjärjestöjen, työelämän osapuolten ja muiden paikallisten tahojen kanssa. Maahanmuuttajille on annettava mahdollisuus ja asetettava velvollisuus osallistua kotimaisen kielen opetukseen riittävän kielitaidon saavuttamiseksi.

2) Maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus oman kulttuurin vaalimiseen. Maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen on tuettava. Kotouttamisvaiheessa tulee kertoa suomalaisen yhteiskunnan periaatteet ja ne tulijan kulttuuriset tavat, jotka ovat ristiriidassa lainsäädäntömme kanssa. Erityisesti huolehditaan tasa-arvotiedon jakamisesta sekä naisille että miehille.

3) Työmarkkinoita kehitetään yhdenvertaisiksi ja reiluiksi. Kotoutumisen lähtökohtana on työllistyminen. Tärkeintä on työllistää nykyiset maahanmuuttajat, joista kohtuuttoman suuri osa on työttöminä. Työvoimaviranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja jo kotoutuneiden maahanmuuttajien edustuksen kesken tulee lisätä yhteistyötä, jotta löydetään hyviä käytänteitä asenneilmapiirin muuttamiseksi ja maahanmuuttajien työllistämiseksi.

4) Maahanmuuttajataustaisille lapsille annetaan erityisellä tuella eväät koulutukseen. Kielen oppimisen näkökulman on oltava läpäisevä päivähoidosta lähtien. Lapsille, joilla on puutteellinen kotimaisen kielen taito, on taattava laadukas valmistava opetus, jossa keskitytään tehostettuun oppimiseen. Opinto-ohjauksessa on tunnistettava erityisen tuen tarve.

5) Maahanmuuttajat hyväksytään yhdenvertaiseksi osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Aktiivinen mukaantulo suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan edistää kotoutumista. Maahanmuuttajille on alusta asti opetettava kansalaistietoja ja tiedotettava yhdistymis- ja kokoontumisvapaudesta sekä kerrottava erilaisista etujärjestöistä. Maahanmuuttajien omien yhdistysten muodostamista ja niiden keskinäistä yhteistoimintaa tulee tukea yhdenvertaisesti.

6) Suomessa asuvasta sukulaisestaan huomattavan riippuvaisen henkilön oleskeluluvan ehtoja helpotetaan. Ulkomaalaislakia tulee muuttaa siten, että Suomessa asuvan henkilön yli 60-vuotiaalle tai vaikeasti sairaalle omaiselle voidaan myöntää oleskelulupa, jos henkilö on huomattavan riippuvainen sukulaisestaan.

7) Turvapaikkahakemukset käsitellään nykyistä nopeammin. Maahanmuuttoviraston henkilökuntaa tulee lisätä ja toimintatapoja kehittää turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi. Se on sekä turvapaikanhakijan että valtion kannalta edullisinta.

8) Suomi ottaa jatkossakin vastaan vähintään nykyisen määrän pakolaisia. Pakolaisten valinnassa on otettava huomioon heidän kulttuuriset edellytyksensä sopeutua Suomeen. Pakolaispolitiikkamme tulee olla ihmisarvoa kunnioittavaa ja harkittua.

9) Rikoksiin tuomitut ulkomaalaiset karkotetaan nopeammin. Rikoksesta johtuvat karkottamisasiat tulee voida päättää yleisissä tuomioistuimissa ja tavallisilla valitusmahdollisuuksilla.

10) Ihmiskaupan tunnistamista ja uhrien auttamista sekä kunniaväkivallan ehkäisyä kehitetään.
Ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä on tiedotettava rikosten estämiseksi ja niiden selviämiseksi. Kunniaan liittyvää väkivaltaa tulee ennaltaehkäistä mm. antamalla työkaluja väkivallattomaan vanhemmuuteen uuden kulttuurin tuomissa ristiriitatilanteissa.

KD:n maahanmuuttopoliittinen ohjelma (pdf)